Destekler

Firma ve Girişimcilere Kurumlar Vergisi Muafiyeti

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kazançları  Yönetici Şirkete başvurarak alacakları Proje Bitirme Belgesi ile 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

Ar-Ge, Tasarım ve Yazılım Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti

Bölgede çalışan; Ar-Ge, yazılım ve tasarım personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2028 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.

Desteklenecek Programlar Mezunlarına Destek

Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları ile Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek diğer programlardan en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Bir teknopark firmasında destekten yararlanacak personel sayısı, ilgili ayda firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının % 10’unu geçemez.

KDV Muafiyeti

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde (31/12/2028 tarihine kadar) münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisinden müstesnadır.

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölgelerde faaliyet göstermeye başlayan şirketler, Yönetici Şirket tarafından onaylanan Ar-Ge, tasarım ve yenilik projelerinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımlarda KDV istisnasından yararlanabilmektedirler.

Sigorta İşveren Prim Desteği

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3. Maddesine istinaden 4691 sayılı yasa kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarda görev yapan ve ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

Destek Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti

Bölgede çalışan destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2028 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Toplam personel sayısı on beşe kadar olan Bölge firmalarında bu oran %20 olarak uygulanır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.  Bu istisna kapsamında ithal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere Genel Müdürlükçe onaylanarak Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşur.

Bölge Dışı Çalışma İzni

4691 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca girişimci/firmalara Bölgede yürütülen proje kapsamında belirli bir oranda Bölge dışında da çalışma kolaylığı sağlanmıştır. Bu amaçla Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge, yazılım ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda yönetici şirketin onayı ile bölge dışında çalışan personeller için de vergisel istisnalar geçerlidir. Ayrıca Ar-Ge, tasarım ve yazılım personelleri 31.12.2022 ye kadar toplam çalışma süresinin %50’sini doğrudan uzaktan çalışabilecektir. Bu orana uygun olarak Bölge dışında çalışan personeller için de 4691 sayılı kanunun sağlamış olduğu vergisel istisnalar geçerli olacaktır.

TEKNOKENT AVANTAJLARI ÖRNEK ÇALIŞMASINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN İNDİREBİLİRSİNİZ

Kastamonu Teknokent Avantajı 2022

TEKNOKENT KİRA İNDİRİM UYGULAMASI

Kastamonu Teknokent’te halihazırda yer alan ve alacak olan Girişimci Firmalara yönelik kira teşvikleri aşağıda yer alan tablodaki şekliyle uygulanmaktadır

  • Her bir konuda hak kazanılan indirim oranı kira bedeline ayrı ayrı yansıtılır,
  • Toplam kira indirim hakkı %60 ile sınırlı tutulur,
  • Kira indirim uygulaması 09.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu tarihinden itibaren geçerli olmaktadır,
  • TÜBİTAK, KOSGEB ve AB proje desteğini 09.06.2022 tarihinden önce almış girişimci firmalar bu tarihten itibaren kalan proje süresi için indirimlerden faydalanabilir.